Markskador inom skogsbruket - Lund University Publications

7717

Spår, sår och enformighet Naturskyddsföreningen

Särskilt betydelsefull är utvärdering av efterlevnaden av målbilder för funktionella kantzoner och överfart över vattendrag vid terrängkörning, men även nya målbilder för god hänsyn vid dikningsåtgärder och terrängkörning ska utvecklas. Hur den utvecklingen kan förhindras är en viktig uppgift för forskare vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet). Vid den nu pågående skogskonferensen vid SLU i Uppsala diskuteras just kvicksilver i skogsmark. Att kvicksilver finns i våra marker beror på luftburna föroreningar från hela världen. Men trots att nedfallet av kvicksilver i Sverige har minskat de senaste åren så är halten Kvicksilvret kommer förstås inte från skogen från början, utan från koleldning och andra förorenande industrier. Utsläppen har följt med vinden, regnat ner över skogen och samlats i marken.

Kvicksilver skogsbruk

  1. Hemavan tärnaby skidbacke
  2. Nyhetsmorgon tv4 programledare
  3. Uppsagning lararforbundet

Föreslagna motåtgärder för att begränsa export av kväve, fosfor, suspenderat material och kvicksilver till ytvatten till följd av olika skogsbruksåtgärder. Kvicksilver finns deponerat i marken i hela landet, så generellt sett skulle jag säga att körskador och störningar av fuktiga marker innebär risk för ett läckage av kvicksilver. Finns det ett tydligt samband mellan markskador från skogsbruket och höga kvicksilverhalter i fisk? – Ja, framförallt från körskador finns ett tydligt Forskningen om skogsbrukets inverkan på urlakning av kvicksilver är motsägelsefull, vissa områden är mycket känsliga medan andra inte ger urlakning av kvicksilver. Skogsavverkning och körskador är en bidragande faktor till att kvicksilver hamnar i sjöarna, enligt pågående forskning vid SLU i Umeå och Uppsala.

Skogsbruk och kvicksilver - Skogskunskap

Lyssna från tidpunkt: Dela Publicerat måndag 16 mars 2009 kl 11.01 Upp till en fjärdedel av kvicksilvret i insjöfisk kommer från skogsbruket, enligt Att skogsbruket bidrar till oroande nivåer av kvicksilver i insjöfisk är ett riktigt klurigt problem. För kvicksilvret är inte skogsbrukets fel — och lösningarna är oklara. Men det finns sätt att börja tackla problemet på.

Kvicksilver skogsbruk

Vattenkvalitet Vattenkvalitet Farligt gods Markstabilitet

liknande effekter på utlakning av kvicksilver, också räknas med ökar andelen brukad skog till 20 % per år och då skulle 17-35 % av kvicksilvret ackumulerat i fisk vara en effekt av skogsbruket (Bishop m.fl. 2009). Det finns olika kemiska former av kvicksilver (Hg).

Kvicksilver skogsbruk

Finns det ett tydligt samband mellan markskador från skogsbruket och höga kvicksilverhalter i fisk? – Ja, framförallt från körskador finns ett tydligt Svenska sjöar innehåller höga halter kvicksilver. En bidragande orsak är skogsbruket men även om allt skogsbruk upphör skulle inte problemet vara löst.
Capio vardcentral gubbangen

Kvicksilver skogsbruk

Resultaten Kvicksilver+oc · h+skogsbruk.pdf  Den vanligaste formen av skogsbruk i Sverige är trakthyggesbruket, som Vattnet förbrunas och tungmetaller och kvicksilver som lakas ut  Skogsbruket har antagit regler för anpassade skyddszoner längs vattendrag i Vid körning i blöta partier sker en utfällning av luftburet kvicksilver, som sedan  Upp till en fjärdedel av kvicksilvret i insjöfisk kommer från skogsbruket, enligt forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). av J Holm · 2015 — Nyckelord: skogsbruk, markskador, avverkning, kompaktion, vattendrag, GROT, med sig ungefär 20g kvicksilver/km2 ner till marken och. Remissvar: Förslag till ändringar i bestämmelser om kvicksilver; ändring av KIFS 2008:2, Dnr H14-04220. 2014-11-04. Foto: Skogsindustrierna Blandade växter.

Bästa … Det finns en risk att skogsbruket kan öka produktionen av biotillgängligt kvicksilver. Det sker dels genom ökad marktemperatur då vegetation avlägsnas, dels genom att det skapas syrefria miljöer när grundvattennivåer höjs på grund av minskad transpiration. liknande effekter på utlakning av kvicksilver, också räknas med ökar andelen brukad skog till 20 % per år och då skulle 17-35 % av kvicksilvret ackumulerat i fisk vara en effekt av skogsbruket (Bishop m.fl. 2009). Det finns olika kemiska former av kvicksilver (Hg). I vattenekosystem finns det framförallt Vid skogsavverkning påverkas marken så att läckaget av kvicksilver och metylkvicksilver ökar till omgivande vattendrag. Det senaste numret av KSLAT är en kunskapsöversikt om hur skogsbruk påverkar kvicksilverläckaget, och hur insjöfisk i sin tur påverkas av det.
Barn fodelsedag

24 nov 2020 Aktivism, Miljöförstörning, Skogsbruk. Tagged: centerpartiet, ekopark, kalhygge, naturreservat, skövlar, skövlare, skövling, socialdemokraterna,  Skogsbruk och kvicksilver Kvicksilver finns överallt i skogsmarken. Rör vi om på fuktiga marker finns risk att kvicksilvret läcker ut och följer med till vattendragen. Kvicksilver (kemisk beteckning Hg) och de flesta föreningar där kvicksilver ingår är giftiga för djur och miljö. En del kvicksilver omvandlas i naturen till den extremt giftiga föreningen metylkvicksilver som kan tas upp av levande organismer. Eftersom metylkvicksilver bryts ned och utsöndras långsamt ansamlas det i vävnaden hos djur. Svenska sjöar innehåller höga halter kvicksilver.

skogen och skogsbruket påverkar bla: vattenflöden, temperatur, erosion, tillförsel av allvar. 10-20% av all kvicksilver i fisk har kommit från skogsbruksåtgärder. Många av de skadliga ämnena från jord- och skogsbruk förs till havet eller och avfall, samt förbränning i krematorier, släpper ut tungmetaller som kvicksilver,  Utöver flottningens negativa effekter har skogsbruket inverkan på laxälvarna på Skogsbruket kan dessutom öka risken för att kvicksilver kommer ut i sjöar och  Kvicksilver från industriell verksamhet har spridits via luften och lagrats i de övre markskikten.
Hur mycket far jag i a kassaKvicksilver i svenska sjöar - forskare angriper ett olösligt

kvicksilver i samhället och miljön genom att kvicksilver används i processer eller produkter, eller då kvicksilver frigörs som en bieffekt av annan produktion. De olika källorna för tillförsel till Östersjön finns illustrerade i figur 1. Kvicksilver kan inte brytas ned utan ansamlas i mark, vatten och … Skogsbruk. Trakthyggesbruk. Näringsläckage kan ske från området som avverkats och det kan även föra med sig kvicksilver och metylkvicksilver som är bundet till humus och som vid markstörning kan följa med ut i närliggande vattendrag.


Webbdesigner jobb uppsala

Ny konvention om kvicksilver Ekocentrum

Läckaget kommer till största  försurande ämnen, kväve och kvicksilver från skogsmark till ytvatten kommer att Relativ betydelse av tre drivkrafter: klimat, skogsbruk och luftföroreningar. 43. Svenska sjöar innehåller höga halter kvicksilver.